Saps com es fa una consulta previa quan es tracta d’un canvi d’ús d’un local?

S’ha modificat la ruta de l’aplicatiu de l’Ajuntament per obtenir les consultes prèvies en el cas de canvi d’ús d’un local. En aquests casos, cal informar dels següents epígrafs en els qüestionaris del portal de tràmits de l’Ajuntament:
  • Qüestionari 1: Un habitatge o local.
  • Qüestionari 2: Canvi d’ús urbanístic o increment d’entitats
  • Qüestionari 3: Canvi d’ús urbanístic no destinat a habitatge o increment del nombre d’entitats no destinades a habitatge: -Provinents d’una entitat destinada a habitatge. 
Les actuacions resultants a la consulta prèvia seran: 
Obres de divisió de locals (entitats sense ús d’habitatges) provinents d’entitat destinada a habitatge. En aquests casos, la Guia per el Procés d’obtenció de Comunicat Diferit d’obres de divisió de locals en planta baixa afegeix el següent concepte: 
Inclou les obres de reforma, mantenint o modificant el nombre de locals o entitats, modificant-ne l’ús, sempre que no sigui per habitatge. 
Per tant és la ruta a informar en cas de canvi d’ús de local. 
 
Via @apabcn_cat